Dotacje

Informujemy, że w dniu 14 luty 2022r. firma
Przystanek Roszków Wiktoria Kula, Kamil Kula s.c. zawarła umowę ze
Śląskim Centrum Przedsiębiorczości na realizację projektu pt.

Dywersyfikacja działalności sposobem wzrostu konkurencyjności naszego pensjonatu

Termin realizacji projektu: od 02.01.2022r. do 30.03.2023 r.
Wartość projektu: 1 156 200,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 799 000,00 PLN

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP Działania 3.2 „Innowacje w MŚP, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu jest realizacja nowej inwestycji „Park linowy Przystanek Roszków”, która przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa dotkniętego ekonomicznymi skutkami oddziaływania pandemii COVID-19, tworzenia nowych miejsc pracy, co poprzez dywersyfikację usług wpłynie na wzrost przewagi rynkowej w branży organizacji czasu wolnego.

Zakres projektu obejmuje zakup, instalację i uruchomienie Parku linowego Przystanek Roszków”, pozyskanie profesjonalnych usług doradczych, wdrożenie innowacji marketingowej i promocji projektu.

Efekt projektu to: wzrost aktywów przedsiębiorstwa, stworzenie 3 miejsc pracy oraz utrzymanie 4 miejsc pracy zagrożonych likwidacją stanowiska pracy.